เกี่ยวกับคนเขียน
ความรู้

ความรู้

“โอนจากตัวแทนไปให้ตัวการ” เย้ๆ ดีใจจังค่ะ ได้เจอแล้วค่ะ สิ่งที่รู้กัน รู้กันในวงแคบ ทำมาเป็น 100 แปลงทิพย์ก็เพิ่งเจอนี่แหละค่ะ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 3 พฤษภาคม 2565 17:17
“#โอนให้ตัวการ”#โอนอสังหาฯปลอดภาษี
โดย อาจารย์อนุชา กุลวิสุทธิ์
บางส่วนจากอีบุ๊คเล่ม #กลโกงการเงิน

การโอนเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราแต่ละครั้ง แต่ละรอบ มีค่าธรรมเนียมและภาษีค่อนข้างสูง ดังนั้นยิ่งเปลี่ยนมือกันมากครั้งเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นดุจเงาตามตัวในแวดวงลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีเทคนิคหนึ่ง

ซึ่งอาจนำมาใช้รับโอนที่ดิน เพื่อโอนต่อให้กับผู้อื่น หรือโอนต่อให้บริษัท โดยไม่ต้องภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย อากร และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเสียเพียงค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาทเท่านั้น เทคนิคดังกล่าว รู้กันในวงแคบเท่านั้น นั่นก็คือ “#โอนจากตัวแทนไปให้ตัวการ”
ความหมายในทางกฎหมายของการ “โอนให้ตัวการ” ก็คือ การโอนระหว่างตัวแทนกับตัวการ โดยที่ตัวแทนได้ลงชื่อ ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไว้แทนตัวการ ต่อมาได้ขอจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่ตัวการ

ทั้งนี้กรณีโอนอสังหาฯ จากบุคคลธรรมดาไปยังบริษัท กฎหมายบ้านเรา มีข้อกำหนดหนึ่งว่า ในกรณีที่บุคคลธรรมดาซื้อที่ดินแทนในฐานะตัวแทน หรือผู้เริ่มก่อการของบริษัทแล้วโอนให้บริษัท กรณีที่เป็นผู้เริ่มก่อการบริษัท และได้สิทธิซื้อที่ดินมาในนามบริษัท

อาจจะด้วยเหตุผลว่า ไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกรู้ว่าตนเองซื้อมาทำกิจการประเภทอาคาร หรืออาจทำให้ราคาที่ดินถูกลงนั้นซื้อที่ดินมาในตอนแรก ต่อมาภายหลังผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และทำหนังสือจดทะเบียนในการประชุมตั้งบริษัท และให้สัตยาบันในการซื้อขายที่ดินนั้นแล้ว

หากการที่ผู้เริ่มก่อการ ซึ่งทำในลักษณะชัดเจนว่าเป็นตัวแทน และมีการโอนคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ไม่ให้ถือว่าเป็นการขายและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครั้ง แต่บรรดาเอกสารต้องถูกต้องและชัดเจนว่าทำการแทนในฐานะเป็นตัวแทนเจ้าของที่ดินที่แท้จริงโดยมติรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องได้ยื่นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทด้วย

03/05/2565 17:18

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความรู้
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 30 พฤศจิกายน 2565 10:28