ความรู้

ความรู้

🇨🇳 จีนทิ้งขาดจริงๆ 🤩 มาดู 10 ต่างชาติไหนที่โอนคอนโดสูงสุด ในประเทศไทย ปี 2565

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 เมษายน 2566 10:09
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของ คนต่างชาติในปี 2565

จะพบว่า ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศมีการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดให้ชาวจีนไปแล้วทั้งหมด 5,707 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 49.4 ของหน่วยทั้งหมด

โดยมี 4 สัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย จำนวน 813 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0 ถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 542 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 สหราชอาณาจักร จำนวน 393 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 อับดับ 5 คือ ฝรั่งเศส จำนวน 351 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 ตามลำดับ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม