ความรู้

ความรู้

🚗 ข้อยกเว้นอะไรบ้างที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 25 ตุลาคม 2566 14:23
โดยปกติคนที่มีรถจะต้องทำประกันภัยไว้เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประมาทเองหรือมีบุคคลอื่นทำให้เสียหายก็ตาม ซึ่งในส่วนของความคุ้มครองนั้นหลายท่านอาจจะพอรู้กันบ้างแล้ว วันนี้แอดมินจึงอยากจะมาแนะนำในส่วนของข้อยกเว้นที่หากเราทำแล้วบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถของเรา
สำหรับข้อยกเว้นทั่วไป ที่บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถยนต์คันที่ทำประกันมีดังนี้
1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง เช่น นำรถไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

2. การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

4. การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เช่น ผู้เอาประกันภัยนำรถที่ได้ทำประกันภัยไว้ไปลากจูงรถคันอื่นจนทำให้รถตนเองเสียหาย เป็นต้น

5. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น เช่น ตนเองไม่ผิดแต่ยินยอมรับผิดแทนคู่กรณี เป็นต้น

6. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้

6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยกระทำผิดเงื่อนไขข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยก็ยังให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกอยู่ โดยแยกเป็นกรณีดังนี้
ข้อยกเว้นที่ 1 – 5 เมื่อผู้เอาประกันภัยนำรถคันเอาประกันภัยไปใช้และประสบอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยแก่บุคคลภายนอก บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองไปก่อนแล้วจะมาเรียกเงินคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลัง

ข้อยกเว้นที่ 6 – 7 เมื่อผู้เอาประกันภัยนำรถคันเอาประกันภัยไปใช้และประสบอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอก บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองไปก่อนแล้วจะมาเรียกเงินคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลัง
รู้อย่างนี้แล้ว เราควรใช้รถอย่างมีสติและมีความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
สนใจซื้อประกันรถยนต์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-563-8887
ไลน์แอด @Livinginsure
คลิกแอดไลน์ https://lin.ee/uvl7DzG

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง