ความรู้

ความรู้

โอนบ้าน-คอนโดฯ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันแน่....มาดูกันเลย

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 10 มกราคม 2567 13:55
สรุปค่าโอนแบบย่อในภาษาที่เข้าใจง่าย
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมการโอนเรียกตามราคาประเมิน ร้อยละ 2 (มีข้อยกเว้นในบางกรณี)
2. ค่าภาษี
ในเขตเทศบาล
ให้นำราคาประเมิน ลบด้วย ค่าใช้จ่ายเหมา ได้เท่าใดให้หารด้วย จำนวนปีที่ถือครอง จะเป็นเงินได้สุทธิ (เฉลี่ยต่อปี) ให้นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์คือภาษีที่ต้องเสีย
นอกเขตเทศบาล
- กรณีรับมรดกหรือรับให้มาโดยเสน่หา จะได้รับการลดหย่อน 200,000 ถ้าราคาประเมินไม่ถึงสองแสนถือว่าไม่ ต้องเสียภาษี ไม่ต้องคิดภาษีต่อไป (แต่ภายในหนึ่งปีภาษี หากเคยได้ลดหย่อนมาแล้วบวกกับโอนครั้งต่อไป ลดหย่อนรวมกันต้องไม่เกินสองแสน)
ถ้าราคาประเมินเกินสองแสนให้นำราคาประเมิน ลบด้วย ค่าลดหย่อนสองแสน ได้เท่าใดนำไปหารด้วยสอง แล้วหารด้วย จำนวนปีที่ถือครอง จะเป็นเงินได้สุทธิ (เฉลี่ยต่อปี) ให้นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์คือภาษีที่ต้องเสีย
- ถ้าได้มากรณีอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้มาโดยเสน่หา เสียเหมือนกับในเขตเทศบาล
3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
เรียกตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 3.3 ถ้าเข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- ขายทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร

- นิติบุคคลเป็นผู้ขาย(ทรัพย์ที่มีไว้ประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล)

- เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว

- ทรัพย์ที่ขายนั้นได้มาภายในห้าปี ยกเว้นรับมรดกมาหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ขายไม่น้อยกว่า 1 ปี (ถ้าบ้านกับดินได้มาไม่พร้อมกันนับที่ได้มาหลัง)
4. ค่าอากร
เรียกตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 0.5 ให้
ค่าจดทะเบียน
การให้ในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5 นอกจากนี้ ให้ถือว่า ร้อยละ 2
ค่าภาษี
มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสียภาษี กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์ที่ให้นั้นได้มาทางมรดก ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย
ค่าอากร
เรียกตามราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 0.5
ค่าจดจำนอง
1. ค่าธรรมเนียม
เรียกตามราคาจำนอง ร้อยละ 1 แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท (ใช้ในกรณีจำนองกับธนาคารพาณิชย์หรือนายทุนเอกชน)
2. ค่าอากร
เรียกตามราคาจำนอง (ยอดกู้ยืม) ทุก 2,000 บาท และเศษ เสียค่าอากร 1 บาท (ถ้าจำนองกับธนาคารอาจต้องชำระที่ธนาคาร แต่ถ้าจำนองกับนายทุนเอกชนอาจต้องชำระที่สำนักงานที่ดิน)
มรดก
ค่าธรรมเนียม
- กรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกเก็บตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5
- กรณีอื่น ร้อยละ 2
ลงชื่อคู่สมรส
ใช้ในกรณีที่สามีและภรรยา ขอให้จดทะเบียนลงชื่อสามีหรือภรรยาเพิ่มลงในเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสินสมรส ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
การเช่า
เช่ามีกำหนด 3 ปีขึ้นไป ต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
1. ค่าธรรมเนียม
เรียกตามค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่าหรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ร้อยละ 1
2. ค่าอากร
ทุกจำนวนเงินค่าเช่า 1,000 บาท และเศษ เสียค่าอากร 1 บาท
ภาระจำยอม
1. ค่าธรรมเนียม
- ถ้าไม่มีค่าตอบแทน เสีย 50 บาท
- ถ้ามีค่าตอบแทน เรียกตามราคาค่าตอบแทน ร้อยละ 1
2. ค่าอากร
- ถ้าไม่มีค่าตอบแทน ไม่เสีย
- ถ้ามีค่าตอบแทน เสียร้อยละ 0.5

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม