เกี่ยวกับคนเขียน
พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง

"ตัวแทน" และ "นายหน้า" ??

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2567 15:14
"ตัวแทน" และ "นายหน้า" เป็นคำที่มีความหมายที่แตกต่างกัน. สำหรับ "ตัวแทน" นั้น คือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของทรัพย์หรือตัวแทนฝั่งผู้ซื้อ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่จะจัดการแทนเจ้าของทรัพย์ (หรือผู้ซื้อ) ไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นๆ ไปจนถึงการฟ้องร้องแทนก็ได้.

ส่วน "นายหน้า" นั้น มักจะเป็นคนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ไม่มีอำนาจในการทำสัญญาแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.

แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำสองคำนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามบริบทหรือสถานการณ์ที่ใช้ด้วยนะครับ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม