ความรู้

ความรู้

รัฐไฟเขียว อนุมัติวีซ่าระยะยาว 10 ปี ให้กับชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม ที่มีศักยภาพสูง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2565

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 20 กันยายน 2565 22:32
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2565 อาจจะเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระดับหนึ่ง
โดยอนุมัติวีซ่าระยะยาว 10 ปี ให้กับชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง คือ
1. ผู้มีความมั่งคั่งสูง มีทรัพย์สินมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์/ปี และลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์
2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 250,000 ดอลลาร์ ในพันธบัตรรัฐบาล หรืออสังหาริมทรัพย์
3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงินทุน Series A
4. ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เข้ามาทำในประเทศไทย
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ยังรวมผู้ติดตามของ 4 กลุ่มแรกด้วย คือ คู่สมรส และบุตรตามกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปี และมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 4 คน
แม้ประกาศนี้จะไม่ได้ระบุเรื่องของการถือครองอสังหาฯ ยกเว้นกลุ่มของผู้ที่เกษียณอายุจากต่างประเทศเท่านั้น
แต่การได้วีซ่าระยะยาว 10 ปี เท่ากับว่า ถ้าชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่านี้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 10 ปีโดยที่ต้องรายงานตัวทุก 1 ปี (ก่อนหน้านี้ทุก 90 วัน) และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้า-ออก
เมื่ออยู่ในไทยก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อคอนโดมิเนียมหรือเมื่อลงทุนในไทยอยู่แล้วก็อาจจะมองหาบ้านได้
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เพจ Property DNA

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง