ความรู้

ความรู้

5 จังหวัดที่ต่างชาตินิยมโอนคอนโดมากที่สุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 9 มกราคม 2566 13:51
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม - กันยายน) พบว่าจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีจำนวน 3,325 หน่วย คิดเป็น 45.6% และชลบุรี จำนวน 2,155 หน่วย คิดเป็น 29.6% ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง 75.2% ของทั่วประเทศ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> http://bitly.ws/nDuu และ http://bitly.ws/yC8E

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม