ความรู้

ความรู้

#ต่างชาติ ซื้อ #คอนโด ในไทยต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 18 เมษายน 2567 16:31
🔹#เอกสาร ที่ชาวต่างชาติต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

1. #Passport ตัวจริง กรณีไปดำเนินการที่กรมที่ดินเอง หรือสำเนากรณีมอบอำนาจ

2. สำเนาหน้า Immigration stamped จำนวน 2 ฉบับ

3. ใบรับรองการโอนเงินจากต่างประเทศทั้งหมด ได้แก่ ใบรับรอง FOREX/FET หรือใบ ธ.ต.3 หนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน (กรณีโอนเงินมาที่ไทยน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขอได้จากธนาคารที่รับโอนเงินมา)

4. เอกสารการซื้อขาย ได้แก่ สัญญาจะซื้อจะขาย
กรณีมอบอำนาจต้องมี หนังสือมอบอำนาจ (POA : power of attorney) ใช้แบบฟอร์มจากกรมที่ดินเท่านั้น และเอกสารผู้รับมอบอำนาจ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ข้อมูลผู้ซื้อที่ติดต่อได้ เช่น เบอร์ติดต่อ ชื่อบิดามารดาของผู้ซื้อ
🔹เอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ #ชาวต่างชาติสมรส ต้องเตรียม :

1. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส ตัวจริง จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

3. ทะเบียนสมรส ที่แปลโดยสถาบันแปลพร้อมตราประทับจากสถาบันตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนา Passport ของคู่สมรส จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาหน้า Immigration stamped จำนวน 2 ฉบับ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
เพจ อสังหาเรื่องจิ๊บๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม