profile
เป็นสมาชิกเมื่อ 3 ธ.ค. 2564
การรีวิว

(8)

10 ก.พ. 2565
การเป็นเอเย่นต์ต้องมีความรับผิดชอบที่จะคัดเลือกผู้เช่าที่มีคุณภาพเพราะเจ้าของห้องไม่ทราบหรอกว่าผู้เช่าจะมีปัญหาการเงินหรือไม่ จึงเป็นหน้าที่ของเอ้ย่นต์ที่ต้องคัดกรอง ส่วนใหญ่เอเยนต์ต้องการผู้เช่าเพียงเพื่อค่าคอมมิชชั่น จึงไม่เคยคัดกรองผู้เช่าเลย มัวคัดกรอ